Avís legal

Avis legal

CENTRE MULTI ESPAI PSICOLOGIA I EDUCACIÓ INFORMA ALS SEUS USUARIS SOBRE LA POLÍTICA ADOPTADA EN RELACIÓ A la PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’objectiu de la nostra política de privadesa de dades és protegir al màxim la confidencialitat de les dades personals dels clients recaptats a través de qualsevol sistema que permeti la transmissió de dades i manifesta el seu compromís de compliment amb la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les dades personals incloses en els correus electrònics enviats des d’aquest lloc web, seran incorporats als nostres fitxers del que l’empresa, serà titular i únic responsable.

Conforme a la normativa aplicable els fitxers es troben inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades personals estan destinats exclusivament per a l’ús intern de l’empresa i per contactar amb vostè i atendre les consultes plantejades. Cap persona aliena a l’empresa podrà tenir accés a les dades dels usuaris afiliats als nostres serveis.

Donat el caràcter voluntari del subministrament de les seves dades a l’empresa perquè els incorpori als fitxers, s’entén que vostè està donant el seu consentiment exprés i inequívoc al tractament de les dades.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació per correu electrònic a l’adreça: info@servicova.com

Centre Multi Espai Psicologia i Educació es compromet a garantir la confidencialitat i la no difusió dels fitxers.

L’empresa ha adoptat el nivell de seguretat de Protecció de Dades Personals legalment requerit i ha implantat tots els mitjans i mesures tècniques per evitar la pèrdua, malament ús, alteració i accés no autoritzat de les dades personals facilitades.

L’empresa es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la quan sigui necessari a les novetats legislatives.

E-mail: info@servicova.com